Google Maps

Mở rộng bản đồ Google Maps

50

Google họ đã khẳng định Công cụ Tìm kiếm cho một số địa điểm trong GoogleMaps sẽ có được một “Thông tin nhanh” về các thông tin thẻ mới,