cập nhật Payday Loan 2.0

Thuật toán Payday Loan 2.0 được công bố

40

Trong 12 giờ qua, chúng tôi đã có xác nhận từ Google rằng họ đã tung ra hai bản cập nhật web đế chống SPAM; Panda 4.0 và Payday Loan 2.0. Panda